Volg ons
 • Geen producten in de winkelwagen.
X
 • Geen producten op de lijst
 • Geen producten in de winkelwagen.
X
 • Geen producten op de lijst

Algemene voorwaarden

De website www.gloart.be (verder kortweg “GLO’ART” genoemd) is een initiatief van:

GLO’ART BV
Van Kerckemstraat 24/2
B-3620 Lanaken
BE 0841.615.352

GLO’ART verkoopt moderne hedendaagse kunst van kunstenaars uit de gehele Wereld die bij GLO’ART in België hun werk hebben gemaakt. Het betreft Schilderijen, Sculpturen, Fotografie en mixed Media kunst.
In geval van vragen of opmerkingen kan je ons steeds bereiken via:

• telefoon: 0032 89 20 35 92
• e-mail: [email protected]

Wij vragen je om steeds je ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij spoedig en ter zake kunnen antwoorden. GLO’ART is ook bereikbaar via www.gloart.be

Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 • Iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met GLO’ART  in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Verderop ook ‘je’, ‘jouw’ genoemd.
 • ‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 • ‘Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.
 • ‘Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.
 • ‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Inleiding

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten door GLO’ART aan de Koper. Zodra je gebruik maakt van onze website aanvaard je als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

GLO’ART behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Aanbod en Aanvaarding

Het Aanbod

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. GLO’ART engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Uiteraard hanteert GLO’ART hierbij de beste middelen en standaarden op de markt. De afbeeldingen op onze website geven bij benadering een waarheidsgetrouw beeld weer van de substantiële kenmerken van onze producten. GLO’ART staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde informatie. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van GLO’ART.
Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om je hiervan uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen te informeren.

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Je kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout, is GLO’ART niet gebonden door haar aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door GLO’ART worden gecorrigeerd.

Bepaalde producten of diensten kunnen niet via onze online ordermethode besteld worden. De koper moet in dat geval GLO’ART contacteren en zal een individuele offerte ontvangen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.
De Algemene voorwaarden en een samenvatting van de bestelling ontvangt je tevens in een bevestiging per e-mail.

De Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen. Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs maar worden steeds aangeduid in de laatste stap van onze online bestelprocedure. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, dewelke uitsluitend voor rekening van de Koper zijn.

GLO’ART heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van jouw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

De Aanvaarding

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van GLO’ART moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper. GLO’ART zal binnen uiterlijk 7 kalenderdagen een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

GLO’ART kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal GLO’ART de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien GLO’ART het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. GLO’ART kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

Betaling

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Indien deze prijs niet in overeenstemming is met de prijs zoals vermeld was op het laatste moment van de aankoopbevestiging, moet de Koper GLO’ART hieromtrent binnen de 7 kalenderdagen na de orderbevestiging inlichten. Andere klachten moeten eveneens binnen de 7 kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

De Koper die een productorder plaatst in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) kan een factuur verkrijgen op aanvraag.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren alle gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen zoals aangeduid op onze website.
GLO’ART neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren. Het gebruik van boven vermelde erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers verschaft ons de noodzakelijke zekerheden. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

De Koper kan een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een overschrijving. In dat geval heeft de Koper een betalingstermijn van 14 dagen na orderbevestiging. Indien de Koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. GLO’ART zal bijgevolg op het openstaande bedrag een rente aanrekenen ter hoogte van de wettelijke interestvoet. Deze rente is verschuldigd gedurende de periode tussen het aflopen van de betalingstermijn en de volledige betaling van het openstaande bedrag. Daarenboven kan GLO’ART alle (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terug vorderen van de Koper. Deze bijkomende kosten vallen bijgevolg onder volledige betaling. Wanneer GLO’ART na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau of juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt.

GLO’ART stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. GLO’ART behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Levering en installatie

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt. De maximumtermijn voor het leveren van een product is 30 dagen na ontvangst van bestelling. Mochten omstandigheden ertoe leiden dat een verzending geheel of gedeeltelijk vertraging oploopt of niet kan uitgevoerd worden, dan brengen wij je daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Leveringstermijnen op onze website vermeldt hebben een indicatief karakter. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien GLO’ART er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal GLO’ART spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden.

GLO’ART doet voor de levering beroep op haar eigen distributie of externe partijen (bpost, Transmissions Getax, PostNL, dpd). GLO’ART neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig voor rekening van de Koper.

GLO’ART draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

Gebreken en klachten

Hoewel GLO’ART steeds de ambitie heeft om haar klanten tevreden te stellen, van de producten kunnen we gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Onze aanpak inzake garantie laat ons toe alsnog jouw tevredenheid te winnen. Let wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk.

Wettelijke garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen.

Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. Als het defect of gebrek onder de wettelijke garantie valt, dan betalen we je de verzendingskosten (die je gemaakt hebt om het product terug te sturen) achteraf terug.
De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar GLO’ART, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending ten gevolge van een verborgen gebrek zijn voor rekening van de Koper. GLO’ART raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
 • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.
 • Verbruiksartikelen zoals bijgeleverde lampen, batterijen etc.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. GLO’ART is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal GLO’ART deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. GLO’ART is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

Herroepingsrecht

Iedere Consument beschikt daarenboven over een herroepingsrecht, voor zover aan volgende voorwaarden voldaan wordt. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De Consument hoeft het gebruik van zijn herroepingsrecht niet te motiveren. De Consument is evenmin gehouden tot betaling van enige boete of vergoeding voor het gebruik van zijn herroepingsrecht.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen:

 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; (Artikel VI.53.2° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)
 • Overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing; (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; (Artikel VI.53.9 Wetboek Economisch Recht)

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan GLO’ART:

   • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
   • Naam en adres van de Consument;
   • Handtekening van de Consument;

Nadat hij GLO’ART op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing moet de Consument spoedig de producten terug te sturen naar GLO’ART, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Stel dat de Consument op geldige wijze, zijnde conform bovenstaande voorwaarden, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal GLO’ART zorg dragen voor de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. De kosten van installatie en alle bijkomende leveringskosten indien gekozen werd voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze zoals aangeboden door GLO’ART worden niet terug betaald.

Deze terugbetaling zal spoedig gebeuren, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft GLO’ART het recht om de terugbetaling op te schorten. GLO’ART betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij/zij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. GLO’ART is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. GLO’ART verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

Overmacht

Indien GLO’ART door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is GLO’ART niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. GLO’ART is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij GLO’ART. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. GLO’ART hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen.

Verwerking persoonsgegevens

De door jou verstrekte informatie is noodzakelijk voor de verwerking en afhandeling van de bestellingen, de facturatie en de follow-up van retourzendingen. Als deze gegevens ontbreken, wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het verstrekken van onjuiste of valse persoonlijke gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op deze Verkoopvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke Privacyverklaring, die hier kan worden geraadpleegd.

Preventie Namaak

GLO’ART biedt te allen tijde enkel originele producten aan die zij laat maken door haar samenwerkende kunstenaars of aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van GLO’ART, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar GLO’ART haar maatschappelijke zetel heeft.

Code en klachtenprocedure

Een klacht over een product of onze dienstverlening kan je indienen per e-mail via [email protected] of telefonisch via 0032 89 20 35 92 (op weekdagen tussen 09:00 en 16:00). We doen ons uiterste best om je zo goed en zo snel mogelijk te helpen.

Ben je toch niet tevreden met de afhandeling van de klacht? Dan kan je deze voorleggen aan de Geschillencommissie van Becommerce, Safeshops of de consumentenombudsdienst. Tevens kan je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

BeCommerce klachtenprocedure: www.becommerce.be/klachtenformulier-webshops

Consumentenombudsdienst: consumentenombudsdienst.be/nl

GLO’ART reageert uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk op de klacht. Dit geldt zowel voor particuliere als zakelijke klachten. Maar natuurlijk proberen we alle klachten zo snel en zo goed mogelijk op te lossen.

Cart
 • No products in the cart.
This site is registered on wpml.org as a development site.